Somhairle MacGill-Eain Air-loidhne
Bàrdachd
separator
 
Eachdraidh-beatha Bàrdachd Sgrìobhaidhean Lèirmheasach Leabhar-chlàr Companaich Litreachail eadar-nàiseanta Foillsichidhean Duaisean agus Urraman Clàr-eachdraidh
img
Urras Shomhairle
An t-Urras
Eachdraidh
Na h-Urrasairean
Obair an Urrais
Bòrd Stiùiridh
Partners Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Sabhal Mòr Ostaig Scottish Arts Council Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Sabhal Mòr Ostaig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig
Naidheachd Gailearaidh Meadhanan Mapaichean Cuimhneachain

Leabhar-chlàr

SGRÌOBHAIDHEAN MU SHOMHAIRLE MACGILL-EAIN AGUS A BHÀRDACHD

Berton, Jean.  'Poèmes à Eimhir': Cherchez la femme!', Ètudes Ècossaises 5 (1998), 177-93.

Bold, Alan.  Earrann (td 93-94) air Somhairle MacGill-Eain am Modern Scottish Literature. Harlow: Longman, 1983, 93-94

Burnett, Ray.  'Sorley MacLean's Hallaig', Lines Review 92 (Màirt 1985), 13-22.

Byrne, Michel. 'Tails o the Comet? MacLean, Hay, Young and MacDiarmid's Renaissance', Scotlit 26 (2002), 1-3.

Caimbeul, Aonghas Pàdraig, deas. Somhairle: Dàin is Deilbh: a Celebration on the 80th Birthday of Sorley MacLean. Steòrnabhagh: Acair, 1991.

Caimbeul, Aonghas Pàdraig. 'The history man'. The Scotsman, 24 Dàmhair 1996.

Caird, James B.  'Sorley MacLean: A Personal View', an Sorley MacLean: Critical Essays, deas. Raymond J. Ross agus Joy Hendry. Dùn Èideann: Clò Acadaimigeach na h-Alba, 1986.

Caird, James B. 'Sorley MacLean: Poet of Scotland and Europe', Books in Scotland 25 (1986), 4-5.

Caird, James B. 'Sorley MacLean; Fionn MacColla', Edinburgh Review 74 (Lùnastal 1986), 57-62.

Caird, James B. 'Sorley MacLean' an Nothing is Altogether Trivial, deas. Murchadh MacDhòmhnaill. Dùn Èideann: Clò Oilthigh Dhùn Èideann, 1995, 196-202.

Calder, Robert.  'Celebration of a Tension', an Sorley MacLean: Critical Essays, deas. Raymond J. Ross agus Joy Hendry. Dùn Èideann: Clò Acadaimigeach na h-Alba, 1986, 155-63.

Calder, Robert. 'Battlefield', Scotia Review 22 (1977), 82-3.

Clancy, Thomas Owen. 'Rebellion in Death' s Kingdom' [iomradh air a thoirt air Somhairle MacGill-Eain ann an thar-sgrùdadh air nua-bhàrdachd Gàidhlig na h-Alba], Planet 99 ( Ògmhios/Iuchar 1993), 86.

Crawford, Robert.  'Recent Scottish Poetry and the Scottish Tradition', Verse 4 Àireamh 2 (1987), 36-46.

Crawford, Robert.  'Somhairle MacGill-Eain/ Sorley MacLean', an Identifying Poets: Self and Territory in Twentieth-Century Poetry.  Dùn Èideann: Clò Oilthigh Dhùn Èideann, 1993.

De Bhaldraithe, Tomàs.  'File nua Albanach', Comhar 3 (1944), vii.

De Paor, Louis. "Spiorad nam bàrd cianail": Nòtaì imill ar Reothairt is Contraigh:  taghadh de Dhàin 1932-1972, Comhar 56, àireamh 3 (1977), 4-6.

Devlin, Brendan P.  'On Sorley MacLean', Lines Review 61 (Ògmhios 1977), 5-19.

Devlin, Brendan P. 'In Spite of Sea and Centuries: An Irish Gael Looks at the Poetry of Sorley MacLean', an Sorley McLean: Critical Essays, deas Raymond J. Ross agus Joy Hendry. Dùn Èideann: Clò Acadaimigeach na h-Alba, 1986, 81-9.

Fulton, Robin.  Earrann air Somhairle MacGill-Eain an Contemporary Scottish Poetry: Individuals and Contexts. Loanhead: MacDonald Publishers, 1974, 158-61.

Gibault, Henri.  'Sorley MacLean (1911-1996)', Ètudes ècossaises 4 (1997), 11-17.

Gifford, Terry.  'A culture of kinship and place: the poetry of Sorley MacLean', an Green Places.  Manchester:  Clò Oilthigh Mhanchester, 1995, 72-93.

Gilchrist, Jim.  'Filming the Unsayable' [lèirmheas den film 'Hallaig'] an The Scotsman Magazine, Sultain 1984, 10. 

Glen, Duncan.  'A Journey into Scotland', bho Leabhar VII: Celtic Journey [ a' toirt iomradh air a' bhàrd a' leughadh a bhàrdachd ann an Cambridge, 1975] an Lines Review 108 (Màirt 1989): 30.

[Gun ainm] 'A Study Guide to British Poetry, 1950-c1980' an Literature in the Modern World: Block 5: End of Empire. Milton Keynes:  The Open University, 1991.

Hayes, David. 'We Have Our Own History Still', PN Review 24, Àireamh 5 (1998), 5-7.

Heaney, Seamus.  'Ro-Ràdh' do Sorley MacLean: Critical Essays, deas. Raymond J. Ross agus Joy Hendry.  Dùn Èideann: Clò Acadaimigeach na h-Alba, 1986, 1-7.

Heaney, Seamus.  'The voice of a bard', Antaeus 60 (Earrach 1988): 297-306.

Hendry, Joy. deas. 'The Scottish Long Poem', Chapman 30 (Samhradh 1981).

Hendry, Joy.  'Sorley MacLean: The Man and His Work', an Sorley MacLean: Critical Essays, deas. Raymond J Ross agus Joy Hendry. Dùn Èideann: Clò Acadaimigeach na h-Alba, 1986, 9-38.

Hendry, Joy.  'An Interview with Sorley MacLean', Chapman 66 (Foghar 1991): 1-8.

Herdman, John.  'The Poetry of Sorley MacLean: a Non-Gael's View', Lines Review 61 (1977)  25-36.

Herdman, John.  'Sorley MacLean's "Calbharaigh"' an 'Criticism of Twenty Famous Twentieth-Century Scottish Poems by Twenty Critics' Akros Leabhar 17 Àireamh 51 (1983), 26-8.

Herdman, John. 'The Ghost Seen by the Soul: Sorley MacLean and the Absolute', an Sorley MacLean: Critical Essays, deas. Raymond J. Ross agus Joy Hendry. Dùn Èideann: Clò Acadaimigeach na h-Alba, 1986, 165-177.

Hugo, Richard. 'World Without Peculiarity', American Poetry Review 8, Àireamh 6 (1979), 4-8.

MacAmhlaigh, Dòmhnall.  'MacLean, Sorley/Somhairle MacGill-Eain' an The New Companion to Scottish Culture, deas. David Daiches. Dùn Èideann: Polygon, 1993, 206-07.

MacAmhlaigh, Dòmhnall.  Earrann air Somhairle MacGill-Eain anns an 'Roimh-radha' (td.46-68) do Nua-Bhàrdachd Ghàidhlig, deas. Dòmhnall MacAmhlaigh. Dùn Èideann: Leabhraichean Canongate Earranta, 1995, 46-68.

MacAonghais, Iain.  'Sorley MacLean's "Hallaig": a Note', Calgacus 1, Àireamh 2 (1975), 29-32.

MacAonghais, Iain.  'A Radically Traditional Voice: Sorley MacLean and the Evangelical Background', Cencrastus 7 (Geamhradh 1981-82), 14-17.

MacAonghais, Iain.  'Language, Metre and Diction in the Poetry of Sorley MacLean', an Sorley MacLean: Critical Essays, deas. Raymond J. Ross agus Joy Hendry. Dùn Èideann: Clò Acadaimigeach na h-Alba, 1986, 137-53.

McCaughey, Terence.  'Sorley MacLean:  Continuity and Transformation of Symbols' an Sorley MacLean: Critical Essays, deas. Raymond J. Ross agus Joy Hendry. Dùn Èideann: Clò Acadaimigeach na h-Alba, 1986, 127-35

McCaughey, Terence.  'Somhairle MacGill-Eain', an The History of Scottish Literature Vol. 4: the Twentieth Century, deas. Cairns Craig.  Obar Dheathain:  Clò Oilthigh Obar Dheathain, 1987, 147-63.

McClure, J. Derrick.  'Douglas Young and Sorley MacLean', an Gaelic and Scots in Harmony, deas. Ruaraidh MacThòmais.  Glaschu: Oilthigh Ghlaschu, 1988, 136-48.

MacDhiarmaid, Ùisdean, et al.  Seven Poets: Hugh MacDiarmid, Norman MacCaig, Iain Crichton Smith, George Mackay Brown, Robert Garioch, Sorley MacLean, Edwin Morgan: 1981 deilbh Alexander Moffat, Jessie Ann Matthew.  [Taisbeanadh de dheilbh-neach le Alexander Moffat, agus agallaibh bhideo le sianar de na bàird].  Glaschu: Third Eye Centre, 1981.

MacDhòmhnaill, Dòmhnall.  'Profile of Sorley MacLean', Life and Work  (Sultain 1989), 20.

MacDhòmhnaill, J.A. 'The Work of Sorley MacLean', Jabberwock 3, Àireamh 2 (1950), 14-16.

MacilleDhuibh, Raghnall.. Earrann air Somhairle MacGill-Eain anns an 'Ro-ràdh' (td.xxi-lxx) do An Tuil: Duanaire Gàidhlig an 20mh Ceud, deas. Raghnall MacilleDhuibh. Dùn Èideann: Polygon, 1999.

MacGill-Fhinnein, Gordan. 'Litrìocht na hAlban 1 - Somhairle MacGill-Eathain - file mòr na Nua-Ghàidhlig', Comhar 19, Àireamh 9 (1960).

MacGill-Fhinnein, Gordan. 'Litrìocht na hAlban 2 - Somhairle MacGill-Eathain', Comhar 19, Àireamh 11 (1960)

MacGill-Fhinnein, Gordan. 'Litrìocht na hAlban 3 - Somhairle MacGill-Eathain', Comhar 20, Àireamh 1 (1960)

MacGill-Fhinnein, Gordan. Litrìocht na hAlban 4 - Somhairle MacGill-Eathain', Comhar 20, Àireamh 3 (1960).

Mac a' Ghobhainn, Iain. 'The Poetry of Sorley MacLean', An Gàidheal 53 Àireamh 10 (1958), 99-100, agus 53 Àireamh 11 (1958), 109-10.

Mac a' Ghobhainn, Iain.  'Homage to Sorley MacLean', Saltire Review 5 Àireamh 15 (1958), 37-40.

Mac a' Ghobhainn, Iain.  'A Note on Sorley MacLean's Dàin do Eimhir', Stand 12 Àireamh 2 (1971), 8.

Mac a' Ghobhainn, Iain.  'The Poetry of Sorley MacLean', The Glasgow Review 4 Àireamh 3 (1973), 38-41.

Mac a' Ghobhainn, Iain.  'Gaelic Master: Sorley MacLean', Scottish Review 34 (1984), 4-10.

Mac a' Ghobhainn, Iain.  'Gaelic Master: Sorley MacLean', ath-fhoillsichte an Towards the Human: Selected Essays. Dùn Èideann: MacDonald Publishers, 1986, 123-31.

Mac a' Ghobhainn, Iain.  'A Poet's Response to Sorley MacLean' an Sorley MacLean: Critical Essays, deas, Raymond J. Ross agus Joy Hendry. Dùn Èideann: Clò Acadaimigeach na h-Alba, 1986, 45-51.

Mac a' Ghobhainn, Iain. 'Sorley MacLean', Scotia Review 22 (1997), 84-87.

Mac a' Ghobhainn, Iain.  'Loss of Sorley MacLean Leaves a Great Gap' (td.11-14) agus Ro-ràdh' (td. 15-18), an Eimhir [eadar-th. le Iain Mac a' Ghobhainn]

MacIllIosa, Uilleam. 'Ro-Ràdh' do Somhairle MacGill-Eain/Sorley MacLean: catalog an taisbeanaidh. Dùn Èideann: Leabharlann Nàiseanta na h-Alba, 1981, 5-6.

MacRath, Alasdair. 'Aibhèis an Chiùnais' [eadar-th. gu Gaeilige le Liam Prùt], Comhar 56, Àireamh 3 (1977), 13-15.

MacRath, Alasdair.  'Sorley MacLean in a context beyond Gaeldom', Ètudes ècossaises 4 (1997), 19-30.

Mac Sìomòin, Tomàs. 'Poet of Conscience: The Old and the New in the Poetry of Sorley Maclean', an Sorley MacLean: Critical Essays, deas. Raymond J. Ross agus Joy Hendry. Dùn Èideann: Clò Acadaimigeach na h-Alba, 1986, 109-25.

NicMhathain, Ann. deas. Somhairle MacGill-Eain/Sorley MacLean: catalog an taisbeanaidh. Ro-ràdh le Uilleam MacIllIosa. Dùn Èideann: Leabharlann Nàiseanta na h-Alba, 1981

Meek, Dòmhnall E.  'Foreword - The Poet and the Translator: An Appreciation' an Èimhir [eadar-th. le Iain Mac a' Ghobhainn], 7-10.

Moireasdan, Dàibhidh agus Coineigein, Magaidh, deas. 'Northern Lights: contemporary Writing in the Highlands and Islands', an Scotia Review 15 (Dùbhlachd 1976).

Moireasdan, Dàibhidh, deas. 'Tribute to Sorley MacLean 1911-1996', Scotia Review 22 (Earrach 1997).

Montague, John.  'A Northern Vision', an The Pleasures of Gaelic Poetry, deas. Sean MacRèamoinn.  Lunnainn: Allen Lane, 1982, 161-74.
1976

Neill, Uilleam.  'Sorley MacLean - A True Voice of Scotland', Scotia Review 22 (1997), 91-3.

Nì Annrachàin, Màire.  'Scèal Scèalaì: Gnèithe den Insint i bhFilìocht Scèaltach na Gaeilge' an Àr Scèalaìocht, deas. Pàdraig Ò Fiannachta (Lèachtaì Cholm Cille, 14).  Magh Nuadh; An Sagart, 1983,121-51.

Nì Annrachàin, Màire. 'An t-ainm dìlis agus an dìlseacht fhileata', an An Nuafhilìocht, deas. Pàdraig Ò Fiannachta (Lèachtai Cholm Cille, 17). Magh Nuadh: An Sagart, 1986, 25-36.

Nì Annrachàin, Màire.  Aisling agus tòir: an slànu i bhfilìocht Shomhairle Mhic-Gill-Eain. Magh Nuadh: An Sagart, 1992.

Nì Annrachàin, Màire.  'Vision and Quest in Somhairle MacGill-Eain's "An Cuilithionn"', Lines Review 141 (Ògmhios 1997), 5-11.

Nì Annrachàin, Màire.  "'Duais Ùr an Dàin": Filìocht Shomhairle MhicGill-Eain à lèamh tar èis a bhàis', am Blianiris 2000, deas. Ruairì Ò hÙiginn agus Liam Mac Còil.  Rath Cairn, Co. an Mì: Carbad, 1999, 163-78.

Nì Annrachàin, Màire.  'An creideamh eaglasta agus nuafhilìocht na Gaeilge', Aimsir Òg 2000, Leabhar 2, 104-19.

Nì Annrachàin, Màire. 'An Talamh agus an Teanga Fhìortha', an Cruth na Tìre, deas. Wilson MacLeòid agus Màire Nì Annrachàin.  Baile Àtha Cliath: Coiscèim, 2003, 136-65.

Nicolson, Angus.  'An Interview with Sorley MacLean', Studies in Scottish Literature XIV: 23-36.

Nicholson, Colin. 'To Sing a People's Fate'.  The Scotsman 25 Dàmhair 1986.

Nicholson, Colin.  'Poetry of Displacement: Sorley MacLean and his Writing', Studies in Scottish Literature 22 (1987), 109.

Nicholson, Colin.  'Sorley MacLean at 75', Clan MacLean II (2): 7-10.

Nicholson, Colin.  'Against an Alien Eternity', an  Poems, Purpose and Place: Shaping Identity in Contemporary Scottish Verse. Dùn Èideann: Polygon, 1992, 1-18

Nì Dhufaigh, Caitrìona.  'Feinimèaneolaìocht Tìrdhreacha i bhfilìocht Shomhairle MhicGill-Eain', Nua-Aois, (1986), 5-12.

Ò Curraoin, Sean.  'Cuimhnì ar Shomhairle', Comhar 56, Àireamh 3 (1997),12.

Ò Doibhlin, Breandàn.  'Mòrfhile Ghael Albain', Irisleabhar Mhà Nuad
(1973), 9-35.

Ò Doibhlin, Breandàn.  'Mòrfhìle Ghael Albain', ath-fhoillsichte an Aistì Critice agus Cultuir.  Baile Àtha Cliath:  Foilseachàin Nàisiùnta Teo., (1975), 113-38.

O'Driscoll, Robert, deas. 'The Celtic Conciousness'.  Portalaoise:  Clò Dolmen;  agus Dùn Èideann: Canongate, 1982.

Peaver, Richard.  'Time, the Deer, is in the Woods of Hallaig', Parnassus:  Poetry in Review 4, Àireamh 2 (1976), 68-82.

Ross, Raymond J. agus Hendry, Joy.  Sorley MacLean: Critical Essays. Dùn Èideann: Clò Acadaimigeach na h-Alba. 1986.

Ross, Raymond J. 'Marx, MacDiarmid and MacLean', an Sorley MacLean: Critical Essays, deas. Raymond J. Ross agus Joy Hendry.  Dùn Èideann: Clò Acadaimigeach na h-Alba, 1986, 91-107.

Ross, Raymond.  Editorial on Sorley MacLean, Cencrastus 33, (Earrach 1989), 2.

Sassi, Carla.  'Sorley MacLean; l'incanto della parola', Diverse Lingue 10 (1991), 105-15.

Sassi, Carla.  'Riposte di Sorley MacLean', Diverse  Lingue 11 (1992), 17-22.

Sealy Douglas. 'Out from Skye to the World: Literature, History and the Poet', an Sorley MacLean: Critical Essays, deas. Raymond J. Ross agus Joy Hendry. Dùn Èideann: Clò Acadaimigeach na h-Alba, 1986, 53-70.

Stalmaszczyk, Piotr.  'Alba's Major Voice - Somhairle MacGill-Eain', The Celtic Pen 10 (1996), 8-10.

Stoddart, John. 'Sorley MacLean a'r Farddoniaeth Aeleg Newydd', Y Traethodydd 133 (1978), 191-203.

Van Eeerde, John and Williamson, Robert. 'Sorley MacLean: A Bard and Scottish Gaelic', World Literature Today 52 (1978), 229-32.

Walker, Marshall.  Scottish Literature Since 1707 [Earrann air Somhairle MacGill-Eain na lùib]. Lunnainn: Longman, 1996, 290-94.

Watson, Roderick.  The Literature of Scotland [earrann air Somhairle MacGill-Eain na lùib] an MacMillan History of Literature.  Lunnainn: MacMillan, 1984, 10, 443-7.

Whyte, Crìsdean.  'The Cohesion of Dàin do Eimhir' , Scottish Literary Journal Leabhar 17 Aireamh 1 (Màigh 1990), 46-70.

Whyte, Crìsdean.  Earrann anns an 'Ro-ràdh' (td. vii-xxi) do An Aghaidh na Sìorraidheachd: Ochdnar Bhàrd Ghàidhlig, deas. Crìsdean Whyte. Dùn Èideann: Polygon, 1991.

Whyte, Crìsdean.  'A Note on Dàin do Eimhir XIII', Scottish Gaelic Studies XVII (1996), 383-92.

Whyte , Crìsdean. 'In Appreciation of Sorley MacLean/Somhairle MacGill-Eain', Poetry Review 87, Àireamh 1 (1997), 92.

Whyte, Crìsdean.  'The Gaelic Renaissance: Sorley MacLean and Derick Thomson' an British Poetry from the 1950s to the 1990s, deas. Gary Day agus Brian Docherty. Lunnainn: MacMillan, 1997, 143-69.

Whyte, Crìsdean. 'Ro-ràdh' do Dàin do Eimhir [deas. Crìsdean Whyte]. Glaschu: Comann Eòlais Litreachail na h-Alba, 2002, 1-14.

Whyte, Crìsdean. 'The Poetry of Sorley MacLean', an Scottish Literature in English and Scots, deas. Douglas Gifford at al. Dùn Èideann: Clò Oilthigh Dhùn Èideann, 2002, 655-70

Whyte, Crìsdean.  'A Tantalising Tale: Rediscovering Sorley MacLean's Dàin do Eimhir', Folio 5 (2002), 6-9.

Whyte, Crìsdean.  'Sorley MacLean's "An Cuilithionn": the emergence of the text', Cànan & Cultur/ Language & Culture.  Rannsachadh na Gàidhlig 3, deas Wilson MacLeòid, James E. Fraser agus Anja Gunderloch.  Dùn Èideann:  Clò Acadaimigeach Dunedin, 2006, 111-127.

Whyte, Crìsdean.  Modern Scottish Poetry. Caibideil 4. Dùn Èideann: Clò Oilthigh Dhùn Èideann, 2004.

Wittig, Kurt.  The Scottish Tradition in Literature [iomradh air Somhairle MacGill-Eain] Dùn Èideann: Oiliver and Boyd, 1958, 308-09.

Young, Douglas.  'A Note on Scottish Gaelic Poetry', an Scottish Poetry: A Critical Survey, deas. James Kinsley.  Lunnainn: Cassell, 1955, 280-86.

 

Childhood in Raasay Childhood in Raasay


'
'
'
'
'
'
   
'