Somhairle MacGill-Eain Air-loidhne
Bàrdachd
separator
 
Eachdraidh-beatha Bàrdachd Sgrìobhaidhean Lèirmheasach Leabhar-chlàr Companaich Litreachail eadar-nàiseanta Foillsichidhean Duaisean agus Urraman Clàr-eachdraidh
img
Urras Shomhairle
An t-Urras
Eachdraidh
Na h-Urrasairean
Obair an Urrais
Bòrd Stiùiridh
Partners Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Sabhal Mòr Ostaig Scottish Arts Council Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Sabhal Mòr Ostaig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig
Naidheachd Gailearaidh Meadhanan Mapaichean Cuimhneachain

Leabhar-chlàr

BÀRDACHD ANN AN IRISEAN AGUS ANN AN DUANAIREAN

1938
MacGill-Eain, S. 'Ban-ghaidheal', The Voice of Scotland 1(Ogmhios gu  Lùnastal 1938), 4.

1943
MacGill-Eain, S. Poetry Scotland 1. Glaschu: Uilleam MacIllFhaolain, 1943.

1944
MacGill-Eain, S. Scottish Arts and Letters, Àireamh I. (1944) [dàin 'Scotus Erigena' agus 'Reothairt'], 38.

1946
MacGill-Eain, S. 'Do Bhoirionnach Briagach Coirbte' (le eadar-theangachadh gu Beurla), Poetry Scotland 3. Glaschu: Uilleam MacIllFhaolain, 1946.

1948
MacGill-Eain, S. 'Latha Foghair', Alba 1 (1948), 14.

1949
MacGill-Eain, S. Poetry Scotland 4, deas. Maurice Lindsay agus  deasaiche air aoigheachd Ùisdean MacDhiarmaid (na lùib, dàin le Somhairle MacGill-Eain). Dùn Èideann: Serif, 1949.

1951
MacGill-Eain, S. 'Dàn do Eimhir XXII', Scots Chronicle (1951).

1952
MacGill-Eain, S. Scottish Verse, 1851-1951, tagh. Douglas Young (na lùib, dàin le Somhairle MacGill-Eain). Dùn Èideann: Thomas Nelson, 1952.

1954
MacGill-Eain, S. '"Air Sgurr Dubh an da Bheinn"  bho dhàn nach deach fhoillseachadh', Lines Review 4 (Faoilleach 1954), 28-29.

MacGill-Eain, S. 'Ceud Soraidh Bhuam', [ facail òran Ratharsach a fhuaireadh bho Shomhairle MacGill-Eain, le ceòl], Gairm 8 ( Samhradh 1954), 335-37.

MacGill-Eain, S. 'Chunna mi Long sa Chaol Chanach', Gairm 7 (Earrach 1954), 232.

MacGill-Eain, S. 'Hallaig', Gairm 8 ( Samhradh 1954), 360-61

1955
MacGill-Eain, S. 'Hallaig', Lines Review 7 (Faoilleach 1955), 12-16.

MacGill-Eain, S. 'Selections from An Cuilithionn and One Other Poem ', [na lùib, toiseach Earrann I agus Earrann IV, le ro-ràdh le Somhairle MacGill-Eain] Lines Review 7 (Faoilleach 1955), 7-12.

1956
MacGill-Eain, S. 'Bha'm bàt' agam fo sheòl', Gairm 16 (Samhradh 1956), 335.

1959
MacGill-Eain, S. Honour' d Shade: an Anthology of New ScottishPoetry to mark the Bicententary of the Birth of Robert Burns, tagh. agus deas. Tormod MacThaidhg. Dùn Èideann: Chambers, 1959.

MacGill-Eain, S. 'Sruth Tràghaidh'. Gairm 31 (Earrach 1959), 267.

1961
MacGill-Eain, S. 'An Da Ghehenna, 1939-44, Gairm 35 (Earrach 1961), 267.

1962
MacGill-Eain, S. 'An Cuilithionn 'na Thriùir', Gairm 40 (Samhradh 1962), 326-7.

1968
MacGill-Eain, S. Scottish Poetry 3, deas. George Bruce, Maurice Lindsay agus Edwin Morgan (dàin le Somhairle MacGill-Eain na lùib). Dùn Èideann: Clò Oilthigh Dhùn Eideann, 1968.

1969
MacGill-Eain, S. 'Sixteen poems from Dàin do Eimhir', eadar-th. le Iain Mac a' Ghobhainn, [le fios goirid bho Iain Mac a' Ghobhainn], Lines Review 28 (Màirt 1969), 25-35.

1970
MacGill-Eain, S. 'A Girl and Old Songs', Lines Review 34 (Sultain 1970), 19-20.

MacGill-Eain, S. 'A' Mhalairt Bhreugach', [le eadar-th. Beurla, 'The False Exchange', deit 1941], Lines Review 34 (Sultain 1970), 39.

MacGill-Eain, S. 'Am Botal Briste', [le eadar-th. Beurla, 'The Broken Bottle'], Lines Review 34 (Sultain 1970), 29.

MacGill-Eain, S. 'Am Mac Stròidheil', [le eadar-th. Beurla,'The Prodigal Son', deit 1941], Lines Review 34 (Sultain 1970), 38.

MacGill-Eain, S. 'An Cogadh Ceart', [le eadar-th. Beurla,'The Proper War', deit 1941], Lines Review 34 (Sultain 1970), 36-37.

MacGill-Eain, S. 'Anns a' Phàirce Mhòir',[le eadar-th. Beurla, 'In the Big Park'], Lines Review 34 (Sultain 1970), 23-24.

MacGill-Eain, S. Contemporary Scottish Verse 1959-1969 [dàin le Somhairle MacGill-Eain na lùib], deas. Tormod MacThaidhg agus Alexander Scott. Lunnainn: Calder and Boyars, 1970.

MacGill-Eain, S. 'Creagan Beaga',[le eadar-th. Beurla, 'Creagan Beaga'] Lines Review 34 (Sultain 1970), 24.

MacGill-Eain, S. 'Creag Dallaig',[ le eadar-th. Beurla, 'Craig Dallaig'], Lines Review 34 (Sultain 1970), 25.

MacGill-Eain, S. 'Crioch Dàin Fhada a Stadadh gu h-Obann anns an Dubhlachd 1939', Gairm 72 (Foghar 1970), 319-21.

MacGill-Eain, S. 'Cuimhne air Alasdair MacNeacail, Bràthair mo Mhàthar',[le eadar-th. Beurla, 'A Memory of Alexander Nicholson, One of My Uncles], Lines Review 34 (Sultain 1970), 26-27.

MacGill-Eain, S. 'Cumha Chaluim Iain MhicGill-Eain', Gairm 72 (Foghar 1970), 313-18.

MacGill-Eain, S. 'Dà Dhòmhnallach'[le eadar-th. Beurla, 'Two MacDonalds'], Lines Review 34 (Sultain 1970), 21-2.

MacGill-Eain, S. 'Dàin do Eimhir' [dàin XL, XLVI agus XLVII, deit 1941, agus eadar-th. Beurla, 'Dàin do Eimhir'], Lines Review 34 (Sultain 1970), 32-4.

MacGill-Eain, S. 'Elegy for Calum I. MacLean', [deit an dàin 1968], Lines Review 34 (Sultain 1970), 3-8.

MacGill-Eain, S. 'Extracts from a Longish Unfinished Poem abruptly stopped in December 1939',[ ainmichte air an duilleig-cuspair mar 'Extract from The Cuillin'] Lines Review 34 (Sultain 1970), 16-18g.

MacGill-Eain, S. Four Points of a Saltire: the Poetry of Sorley MacLean,  George Campbell Hay, Uilleam Neill, Stuart Macgregor. Dùn Èideann: Reprographia, 1970.

MacGill-Eain, S. 'Glen Eyre', [deit an dàin 1940], Lines Review 34 (Sultain 1970), 15-16.

MacGill-Eain, S. 'Gluaisibh gu Deas (27.5.42)', [le eadar-th. Beurla 'Move South 27.5.42], Lines Review 34 (Sultain 1970), 28.

MacGill-Eain, S. 'Làrach Eaglais', [le eadar-th. Beurla 'Ruined Church'] Lines Review 34 (Sultain 1970), 30-31.

MacGill-Eain, S. 'Nighean agus Seann Orain', Gairm 72 (Foghar1970), 321-2.

MacGill-Eain, S. 'Palach', Scottish International 10 (Màigh 1970): 13.

MacGill-Eain, S. 'The Woods of Raasay', Lines Review 34 (Sultain 1970), 9-14.

MacGill-Eain, S. 'Uilleam Ros is Mi Fhìn',[deit 1941, le eadar-th. Beurla, 'William Ros and I], Lines Review 34 (Sultain 1970), 35-5.

1971
MacGill-Eain, S. 'Seven Poems from Gaelic of "Dàin do Eimhir" by Sorley MacLean' [eadar-th. le Iain Mac A' Ghobhainn], Stand 12, Aireamh 2 (1971).

MacGill-Eain, S. Voices of our Kind: an Anthology of Contemporary Verse, ro-ràdh le Maurice Lindsay.  Dùn Èideann: Comann Bhratach na Croise, 1971.

1972-73
MacGill-Eain, S. 'A Bheinn air Chall',[ le eadar-th. Beurla 'The Lost Mountain'], Lines Review 42-43 (Sultain 1972 gu Gearran 1973): 140.

1973
MacGill-Eain, S. Poetry of the Committed Individual: a Stand Anthology of Poetry,  deas. Jon Silkin, Lunnainn: Harmondsworth, Penguin an comann ri Gollancz, 1973.

1974
MacGill-Eain, S. 'The Cave of Gold', Poetry and Audience: Translations Issue, Leabhar 20, Aireamh 9 (1974), 18-20.

1975
MacGill-Eain, S. Scottish Love Poems: a Personal Anthology, le Antonia Fraser. Dùn Èideann: Canongate, 1975.

1976
MacGill-Eain, S. 'Aig uaigh Yeats', Scotia Review 15 (Dùbhlachd 1976), 47.

MacGill-Eain, S. 'An Dotair Maclachlainn', Scotia Review 15 (Dùbhlachd 1976), 50.

MacGill-Eain, S. Modern Scottish Poetry: an Anthology of the Scottish Renaissance, 1925-1975, deas. Maurice Lindsay. Manchester: Carcanet, 1976.

MacGill-Eain, S. Nua-bhàrdachd Ghàidhlig (duanaire a' toirt a-steach dàin le Somhairle MacGill-Eain, Ruaraidh MacThòmais, Deòrsa Mac Iain Deòrsa, Iain Mac a' Ghobhainn agus Dòmhnall MacAmhlaigh), deas. Dòmhnall MacAmhlaigh. Dùn Èideann: Southside, 1976.

MacGill-Eain, S. 'Uamha 'n Òir' [ a' chiad trì earrannan ], Chapman 15, Leabhar IV, Àireamh 3 (1976), 6-13.

1977
MacGill-Eain, S.  'Dà Dhòmhnallach/Two MacDonalds', Seer (1977), Duncan Jordanstone Colaisde nan Ealan, Dùn Dèagh.

MacGill-Eain, S. 'Traditional and Modern Gaelic Poetry from Ireland and Scotland' (grunn dhàin le Somhairle MacGill-Eain air an eadar-theangachadh na lùib) ann am Poetry Australia 63 (1977), 98-102.

MacGill-Eain, S. 'Eadar-theangachadh de Earrann III de 'Uamha 'n Òir/The Cave of Gold', Chapman 19, Leabhar V, Àireamh 1, (1977), 31-33.

1979
MacLean, S. 'Am Mùr Gorm',[le eadar-th. Beurla leis an ùghdar, 'The Blue Rampart'], Cencrastus 1 (Lùnastal 1979): 17.

1981
MacGill-Eain, S. 'The Cave of Gold', Chapman 30 (1981): 3.

1982
MacGill-Eain, S. 'Screapadal', [le eadar-th. Beurla leis an ùghdar, 'Screapadal'], Cencrastus 7 (Geamhradh 1981-1982): 18-19.

[198?]
MacGill-Eain, S. 'On Sgurr a' Ghreadaidh'. [postair is dàn le Somhairle MacGill-Eain] (s.l, 198?).

[198?]
MacGill-Eain, S. For a Celtic Future: a Tribute to Alan Heusaff  [ dàn le Somhairle MacGill-Eain na lùib] deas. Cathal O' Luain. Baile Àtha Cliath: Dionnasg Ceilteach, [198?]

1984
MacGill-Eain, S. 'Screapadal', Radical Scotland (Dùbhlachd/Faoilleach 1984), 2.

1985
MacGill-Eain, S. Poems of the Second World War: the Oasis Selection, deas. Victor Selwyn. Lunnainn: Dent, 1985.

MacGill-Eain, S. 'Raasay Wood', Verse 3 (1985), 44.

1986
MacGill-Eain, S. Às an fhearann, deas. Calum MacGill-Eain agus Christopher Carrell.  Dùn Èideann: Mainstream, 1986.

1987
MacGill-Eain, S. 'An Cuilithionn', [Ro-ràdh agus Earrann I le eadar-th. Beurla, 'The Cuillin'], Chapman 50-51, Leabhar 10, Àireamhan 1 agus 2 (Samhradh 1987), 158-163.

1988
MacGill-Eain, S.  'An Cuilithionn' [tuilleadh de dh' Earrann I, agus Earrann II, le eadar-th. Beurla, 'The Cuillin', Chapman 52, Leabhar 10, Àireamh 3 (Earrach 1988), 36-49.

MacGill-Eain, S.  ' An Cuilithionn, Earrann III' [le eadar-th. Beurla, 'The Cuillin, Part III' ] Chapman 53, Leabhar 10, Àireamh 4 ( Samhradh 1988), 68-74.

MacGill-Eain, S.  'An Cuilithionn, Earrann IV [tha Earrann V ann cuideachd, le eadar-th. Beurla, 'The Cuillin, Part IV'], Chapman 54 (Foghar 1988), 58-69.

MacGill-Eain, S.  'Do Uilleam MacMhathain [le eadar-th. Beurla, 'To William Mathieson [sic]'], Cencrastus 31 (Foghar 1988),8-9.

1989
MacGill-Eain, S.  'An Cuilithionn, Earrann VI' [le eadar-th. Beurla, 'The Cuillin, Part VI'], Chapman 55-56 (Earrach 1989), 152-163.

MacGill-Eain, S.  'An Cuilithionn, Earrann VII', [le eadar-th. Beurla, 'The Cuillin, Part 7'] Chapman 57 (Samhradh 1989), 30-9.

1990
MacGill-Eain, S. 'Dogs and Wolves' [postair]. Glaschu: Comhairle nan Leabhraichean, 1990.

1991
MacGill-Eain, S. 'At Yeats' Grave' am Byzantium: athgabhail ar rogha danta le William Butler Yeats. Indreabhan, Connamara:  Clò Iar-Chonnacta, 1991.

1992
MacGill-Eain, S. 'Hallaig', [le eadar-th. Beurla, 'Hallaig'], Lines Review 120 (Màirt 1992), 14-17.

MacGill-Eain, S. The Faber Book of Twentieth-Century Scottish Poetry, deas. Douglas Dunn.  Lunnainn: Faber, 1992.

1993
MacGill-Eain, S. Four Scottish Poetry Posters. Dùn Èideann: Urras Leabhar Alba, 1993.

MacGill-Eain, S. Siud an t-eilean, deas. Ian Stephen. Steòrnabhagh: Acair, 1993.

MacGill-Eain, S. Sruth na Maoile: Gaelic Poets from Scotland and Ireland, co-chruinnichte le Mìcheal Davitt agus Iain MacDhòmhnaill.  Dùn Èideann: Canongate, 1993.

MacGill-Eain, S.  The Collected Shorter Poems of Tom Scott. Dùn Èideann: Agenda/Chapman, 1993.

MacGill-Eain, S. Under Cover: an Anthology of Contemporary Scottish Writers, deas. Colin Nicholson.  Dùn Èideann: Mainstream, 1993.

1994
MacGill-Eain, S. 'Latha Nàiseanta na Bàrdachd' cairt-puist (6mh an Dàmhair 1994).  Dùn Èideann: Ionad Leabhar na h-Alba, 1994.

1995
MacGill-Eain, S. Poetry of the Second World War: an International Anthology, deas. Desmond Graham. Lunnainn; Chatto & Windus, 1995.

MacGill-Eain, S.  'Special Celtic Issue [of] Asheville Poetry Review', Asheville Poetry Review (Foghar/Geamhradh 1995).

MacGill-Eain, S.  The Voice of War: Poems of the Second World War: the Oasis Collection, deas. Victor Selwyn, comhairlichean deas. Denis Healey, Hamish Henderson. Lunnainn: Michael Joseph, 1995.

MacGill-Eain, S. 'Coilltean Ratharsair', prògram a rinn Scottish Symphony Orchestra a' BhBC airson consairt 'Cutting Edge', 1995.

1996
MacGill-Eain, S. Hebridean Odyssey; Songs, Poems, Prose and Pictures
from the Hebrides of Scotland, deas. Marion Sinclair agus Michael Newton. Dùn Èideann: Polygon, 1996.

MacGill-Eain, S. 'Raasay Woods' [eadar-th. Beurla le Kenneth Cox], Chapman 83 (1966), 66-8.

MacGill-Eain, S.  The Voice of War: Poems of the Second World War; the Oasis Collection, deas. Victor Selwyn, comhairlichean deas. Denis Healey, Hamish Henderson.  Lunnainn: Penguin, 1996.

1997
MacGill-Eain, S. Carmichael's Book: a Homage to Alexander Carmichael's Carmina Gaedlelica, deas. Alec Finlay.  Inbhir Nis/Dùn Èideann: Art Book/Morning Star, 1997.

MacGill-Eain, S. 'Latha Nàiseanta na Bàrdachd' cairt-puist (9mh an Dàmhair 1997).  Dùn Èideann: Urras Leabhar Alba, 1997.

MacGill-Eain, S.   Pervigilium Scotiae (Scotland's Vigil/Faire na h-Alba): Tom Scott, Somhairle MacGill-Eain, Hamish Henderson.  Buckfastleigh: Etruscan, 1997.

MacGill-Eain, S.  The School Bag, deas. Seamus Heaney agus Ted Hughes [ aiste le Somhairle MacGill-Eain na lùib]. Lunnainn: Faber, 1997.

MacGill-Eain, S.  Writing the Wind, a Celtic Resurgence: the new Celtic Poetry, deas. Thomas Rain Crowe, Gwendal Denez agus Tom Hubbard.  Cullowhee, Carolina a' Tuath: New Native, 1997.

1998
MacGill-Eain, S. Celtic Verse: an Inspirational Anthology of Prose, Poems, Prayers and Words of Wisdom, [dàin le Somhairle MacGill-Eain na lùib], deas. Elaine Gill agus David Everett. Lunnainn: Blandford. 1998.

MacGill-Eain, S. The Firebox: Poetry in Britain and Ireland after 1945, deas. Sean O' Brien [dàin le Somhairle MacGill-Eain na lùib]. Lunnainn: Picador, 1998.

MacGill-Eain, S. The Penguin Book of Poetry from Britain and Ireland since 1945, deas. Simon Armitage agus Robert Crawford.  Viking Penguin, 1998.Lunnainn:

MacGill-Eain, S. World Poetry: an Anthology of Verse from Antiquity to our Time, deas. Katharine Washburn, John S. Major, Clifton Fadiman [dàin le Somhairle MacGill-Eain na lùib].  New York/Lunnainn:  W.W. Norton, 1998.

1999
MacGill-Eain, S. Aldeburgh Poetry Festival Anthology: 1989-1998, deas. Roy Blackman agus Michael Laskey.  Leiston: Urras Bhàrdachd Aldeburgh, 1999.

MacGill-Eain, S. An Tuil: Duanaire Gàidhlig an 20mh Ceud, deas. Raghnall MacilleDhuibh. Dùn Èideann: Polygon, 1999.

MacGill-Eain, S.  Friends and Kangaroos, deas. Moira Burgess agus Donny O' Rourke. Glaschu:  Comann Eòlais Litreachail na h-Alba, 1999.

MacGill-Eain, S. The Harvill Book of Twentieth Century Poetry in English, deas. Michael Schmidt. Lunnainn: Harvill, 1999.

MacGill-Eain, S. Translated Kingdoms:  Scottish Poems of the Sea, tagh. le Jenni Calder. Dùn Èideann: NMS, 1999.

MacGill-Eain, S.  Wars, deas. Angus Calder. Lunnainn;  Penguin, 1999.

2000
MacGill-Eain, S. 20th-Century Scottish Poems, tagh. le Douglas Dunn.  Lunnainn: Faber, 2000.

MacGill-Eain, S. Love for Love: an Anthology of Love Poems, deas. John Burnside agus Alec Finlay.  Dùn Èideann: Pocketbooks, 2000.

MacGill-Eain, S.  The New Penguin Book of English Verse, deas. Paul Keegan. Lunnainn: Allen Lane/Penguin, 2000.

MacGIll-Eain, S.  The New Penguin Book of Scottish Verse, deas. Robert Crawford agus Mick Imlah. Lunnainn: Allen Lane, 2000.

2002
MacGill-Eain, S.  A Scottish Postbag: Eight Centuries of Scottish Letters, deas. George Bruce agus Paul Henderson Scott. Dùn Èideann:  Comann Bhratach na Croise, 2002.

MacGill-Eain, S.  Here to Eternity: an Anthology of Poetry, tagh. le Andrew Motion.  Lunnainn: Faber, 2002.

2003
MacGill-Eain, S.  101 Poems against War, deas. Matthew Hollis agus Paul Keegan.  Lunnainn: Faber, 2003.

2004
MacGill-Eain, S.  Eadar-theangachadh den  'A' Chorra-Ghridheach' le Somhairle MacGill-Eain, [obair gun fhoillseachadh le Ùisdean MacDharmaid], Chapman 104 (2004), 30. 

MacGill-Eain, S.  Scotland's Poets and the Nation, deas. Douglas Gifford agus Alan Riach agus Susan Neil.  Manchester: Carcanet; agus Dùn Èideann: Leabharlann Bàrdachd na h-Alba, 2004.

MacGill-Eain, S.  Second World War Poems, tagh. le Hugh Haughton.  Lunnainn: Faber, 2004.

MacGill-Eain, S. The Souls of the Dead are Taking the Best Seats: 50 World Poets on War, deas. Angus Calder agus Beth Junior.  Dùn Èideann:  Luath, 2004.

2005
MacGill-Eain, S.  100 Island Poems of Great Britain and Ireland, deas. James Knox Whittet.  Cullercoats: Iron P, 2005.

MacGill-Eain, S. Flora from Lusitania, [na luib eadar-th. le Gorman air dàn le Somhairle MacGill-Eain]. le Rody Gorman. Beul Feirste: Lapwing, 2005.

MacGill-Eain, S.  The Edinburgh Book of Twentieth-Century Scottish Poetry, deas. Maurice Lindsay agus Lesley Duncan  Dùn Èideann; Clò Oil-thigh Dhùn Èideann, 2005.

MacGill-Eain, S. The Sea! the Sea! an Anthology of Poems, deas. Peter Jay. Lunnainn: Anvil, 2005.


'
'
'
'
'
'
   
'