Somhairle MacGill-Eain Air-loidhne
Bàrdachd
separator
 
Eachdraidh-beatha Bàrdachd Sgrìobhaidhean Lèirmheasach Leabhar-chlàr Companaich Litreachail eadar-nàiseanta Foillsichidhean Duaisean agus Urraman Clàr-eachdraidh
img
Urras Shomhairle
An t-Urras
Eachdraidh
Na h-Urrasairean
Obair an Urrais
Bòrd Stiùiridh
Partners Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Sabhal Mòr Ostaig Scottish Arts Council Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Sabhal Mòr Ostaig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig
Naidheachd Gailearaidh Meadhanan Mapaichean Cuimhneachain

Clàr-eachdraidh
Dàin a rèir an ainm
   
img img
Aig deireadh nan 1930an agus toiseach nan 1940an sgrìobh am bàrd na ‘Dàin do Eimhir’.
 
Thòisich Somhairle MacGill-Eain ris  ‘An Cuilithionn’ a sgrìobhadh an 1939.
An Darna Cogadh Mòr 1939-1945. (Sgrìobh Somhairle MacGill-Eain grunn dhàin cogaidh drùidhteach an dèidh dha a bhith a’ cogadh an Arm Bhreatainn ann an Afraga a Tuath.  ‘Glac a’ Bhàis’ am fear is ainmeile dhiubh).
Bha Somhairle MacGill-Eain a’ teagasg Beurla an Àrd-sgoil Bhoroughmuir an Dùn Èideann bhon Fhaoilleach 1939 chun an t-Sultain 1940.
 
Bhon Dàmhair 1939 gu co-dhiù an t-Ògmhios 1940, chuir  Somhairle MacGill-Eain seachad greis ann a Hawick a’ teagasg feadhainn a dh’ fhàg na bailtean mòra airson sàbhailteachd bhon chogadh.
 
17 Poems for 6d, le cuid de na dàin a nochd an dèidh làimhe an ‘Dàin do Eimhir’, air fhoillseachadh an 1940.
 

Seventeen Poems for Sixpence, an dàrna lethbhreac de na dàin le ceartachaidhean, air fhoillseachadh an ceann beagan sheachdainean an 1940.

 
Chaidh ‘An t-Aigeach’, cuibhreann às Earrann V de ‘An Cuilithionn’ fhoillseachadh ann The New Alliance an 1940.
 
Ghabh Somhairle MacGill-Eain anns an Signals Corp anns an t-Sultain 1940 agus eadar a’ Mhàigh agus an Dùbhlachd 1941 bha e ann an Campa Chatterick a’ feitheamh òrdain a dhol a-null thairis.
 

Chuireadh am bàrd gu ruige na h-Èipheit anns an Dùbhlachd 1941 agus bha e an sin chun a’ Mhàirt 1943 ri cogadh anns an Royal Horse Artillary.

 
Bha Somhairle MacGill-Eain air a dhroch leòn aig Blàr El Alamein air 2mh Samhain 1942, agus bha e anns an ospadal bhon t-Samhain 1942 chun an Iuchair 1943.
An Dàrna Blàr aig El Alamein anns an Èipheit bho 23 Dàmhair gu 3 Samhain 1942.
Dàin do Eimhir agus Dàin Eile air fhoillseachadh an t-Samhain 1943.
 
Thill Somhairle MacGill-Eain a theagasg an Àrd-sgoil Bhoroughmuir an Dùn Èideann bho 1943 gu 1956.
 
An dàn cogaidh ‘Glac a’ Bhàis’ air fhoillseachadh ann am Poetry Scotland an 1944.
 
‘Reothairt’ air fhoillsachadh ann am Scottish Art and Letters an 1944.
 

1911 - 1931
1932 - 1938
1939 - 1944
1945 - 1975
1976 - 1996
 
 
 
'
'
'
'
'
'
   
'