map

FIOS: Tha an liosta de dh’ ainmean-àite a tha a’ nochdadh air na mapaichean air an làrach-lìn de dhà sheòrsa: na h-ainmean-àite a tha a’ nochdadh anns a’ bhàrdachd aig Somhairle MacGill-Eain (ann an clò dubh); agus na h-ainmean-àite nach eil a’ nochdadh anns na dàin, ach a bha cudromach don bhàrd no tha cudromach gu h-ionadail (ann an clò nàdarra). Chan eil an liosta de dh’ ainmean-àite a th’air am foillseachadh an seo iomlan; tha e dìreach airson faireachdainn a thoirt seachad den àite a bha na bhrosnachadh don bhàrd nuair a sgrìobh e cuid den annas-làimhe a b’ fheàrr a rinn e. Tha na h-ainmean-àite ann am Beurla air an litreachadh mar a tha iad a’ nochdadh anns na mapaichean mu dheireadh a rinn Clàrachas na Dùthcha de na ceàrnaidhean a th’ air an comharrachadh.


Clàr-innse ainmean-àite anns an Eilean Sgitheanach, Loch Aillse agus Taobh Siar Rois 

An t-Eilean Sgitheanach, Loch Aillse agus Taobh Siar Rois

Àird a’ Bhàsair

(An) t-Aodann Bàn

(An) t-Àth Leathann

Beinn Lì

Beinn na Caillich

Bhatairnis

Blàbheinn

(Am) Bràighe

Caol Loch Aillse

(A’) Chomraich

Cinn t-Sàile

Cnòideart

(An) Cuilitheann

Diùrainis

Dùn Bheagain

Ealaghol

Geàrrloch

Geusto

Glàmaig

Gleann Dail

Healghabhal Mhòr

Inbhir Ìonaid

Lianacro

Loch Bhràcadail

Loch Harport

Loch Shlaopain

Malaig

Minginis

Mòrar

Peighinn a’ Chorrain

(Am) Ploc

Port Rìgh

Ratharsair

Rònaigh

Rubha Hùnais

Rubha Shlèite

Sgalpaigh

Slèite

Stafainn

An Stòr

Tròndairnis