'

FIOS: Tha an liosta de dh’ ainmean-àite a tha a’ nochdadh air na mapaichean air an làrach-lìn de dhà sheòrsa: na h-ainmean-àite a tha a’ nochdadh anns a’ bhàrdachd aig Somhairle MacGill-Eain (ann an clò dubh); agus na h-ainmean-àite nach eil a’ nochdadh anns na dàin, ach a bha cudromach don bhàrd no tha cudromach gu h-ionadail (ann an clò nàdarra). Chan eil an liosta de dh’ ainmean-àite a th’air am foillseachadh an seo iomlan; tha e dìreach airson faireachdainn a thoirt seachad den àite a bha na bhrosnachadh don bhàrd nuair a sgrìobh e cuid den annas-làimhe a b’ fheàrr a rinn e. Tha na h-ainmean-àite ann am Beurla air an litreachadh mar a tha iad a’ nochdadh anns na mapaichean mu dheireadh a rinn Clàrachas na Dùthcha de na ceàrnaidhean a th’ air an comharrachadh.

Clàr-innse ainmean-àite ann an Ratharsair

Ratharsair

Aoighre

Àrnais

Baile Chùirn

Beinn a’ Chapuill

Beinn na Lice

Bròchall

Caisteal Bhròchaill

(An) Càrn Mòr

(An) Clachan

Cnoc an Rà

Dùn Cana

Eilean an Taighe

Eilean Fhladaigh

Glàm

Hallaig

(An t-) Inbhir

Inbhir Àrais

(An) Leac

Mànais Beag

Mànais Mòr

Na Feàrnaibh

Osgaig

Rònaigh

Rubha Mànais

Sgreapadal

Suidhisnis

(An) Torran