Sorley MacLean  
 

Poems arranged alphabetically

A’ Bheinn air Chall
A’ Bhuaile Ghrèine
A Chiall `s a Ghràidh
A’ Choille Ghrod
A’ Chorra-Ghridheach
A’ Mhalairt Bhreugach
Abhainn Àrois
Aig Uaigh Yeats
Aithreachas
Alasdair MacLeòid
Am Bàta Dubh
Am Boilseabhach
Am Botal Briste
Am Buaireadh
Am Ìomhaigh
Am Mac Stròidheil
Am Mùr Gorm
An Ceann Thall
An Clogad Stàilinn
An Cogadh Ceart
An Crann Dubh
An Cuilitheann
An Dithis
An Dotair MacLachlainn
An Òinseach
An Roghainn
An Saothach
An Sgian
An tè dhan tug mi …
An t-Eilean
An Tathaich
An Trom-laighe
An uair a labhras mi …
Anns a’ Phàirce Mhòir
Àrd-Mhusaeum na h-Èireann

 

 

Ban-Ghàidheal

Calbharaigh
Camhanaich
Ceann Loch Aoineart
Chan e àilleachd …
Chan eil anns a’ bhròn …
Chan fhaic mi …
Clann Ghill-Eain
Cochur
Coilltean Ratharsair
Coin is Madaidhean-allaidh
Conchobhar
Cornford
Craobh nan Teud
Creag Dallaig
Creagan Beaga
Crìonnachd
Cùil Lodair 16.4.1946
Cuimhne air Alasdair MacNeacail
Cumhna Chaluim Iain MhicGill-Eain
Curaidhean

Dà Dhòmhnallach
Dàn a rinneadh nuair a bha Comunn Gàidhlig
Inbhir Nis ceud bliadhna a dh’aois

Dàn (le John Cornford, air a chur an Gàidhlig)
Do Uilleam MacMhathain
Dol an Iar
Dùn Èideann

Eadh is Fèin is Sàr-Fhèin
Eaglais Chatharra

Fo Sheòl
Fuaran

 

 

Gaoir na h-Eòrpa
Glac a’ Bhàis
Gleann Aoighre
Gluaisibh gu Deas
Grìosach Hallaig

Iadhshlat
Irisleachd

Làrach Eaglais
Latha Foghair
Lìonmhorachd

Ma thèid mi suas …
Mac an t-Saoir is Ros
Mhic Gille Mhìcheil …
Muir-tràigh

Nighean is Seann Òrain

Oidhche Chiùin

Palach
Pàrras Caillte: an Argamaid

Reic Anama
Reothairt
Rinn mi luaidh …

Sgreapadal
Sgatham …
Solais

Tim is Sgùrr Ùrain
Tìodhlacadh sa Chlachan
Tràighean
Trì Leòis

Uamha `n Òir
Uilleam Ros is Mi Fhìn
Ùrnaigh

* * *
Poems

A’ Bheinn air Chall

Choisich mi cuide ri mo thuigse
a-muigh ri taobh a’ chuain;
bha sinn còmhla ach bha ise
a’ fuireach tiotan bhuam.

An sin thionndaidh i ag ràdha:
a bheil e fìor gun cual
thu gu bheil do ghaol geal àlainn
a’ pòsadh tràth Di-luain?

Bhac mi ’n cridhe bha ’g éirigh
’nam bhroilleach reubte luath
is thubhairt mi: tha mi cinnteach;
carson bu bhriag e bhuam

Choisich mi cuide ri mo thuigse
a-muigh ri taobh a’ chuain;
bha sinn còmhla ach bha ise
a’ fuireach tiotan bhuam.

An sin thionndaidh i ag ràdha:
a bheil e fìor gun cual
thu gu bheil do ghaol geal àlainn
a’ pòsadh tràth Di-luain?

Bhac mi ’n cridhe bha ’g éirigh
’nam bhroilleach reubte luath
is thubhairt mi: tha mi cinnteach;
carson bu bhriag e bhuam

* * *
A’ Bhuaile Ghrèin

Choisich mi cuide ri mo thuigse
a-muigh ri taobh a’ chuain;
bha sinn còmhla ach bha ise
a’ fuireach tiotan bhuam.

An sin thionndaidh i ag ràdha:
a bheil e fìor gun cual
thu gu bheil do ghaol geal àlainn
a’ pòsadh tràth Di-luain?

Bhac mi ’n cridhe bha ’g éirigh
’nam bhroilleach reubte luath
is thubhairt mi: tha mi cinnteach;
carson bu bhriag e bhuam

Choisich mi cuide ri mo thuigse
a-muigh ri taobh a’ chuain;
bha sinn còmhla ach bha ise
a’ fuireach tiotan bhuam.

An sin thionndaidh i ag ràdha:
a bheil e fìor gun cual
thu gu bheil do ghaol geal àlainn
a’ pòsadh tràth Di-luain?

Bhac mi ’n cridhe bha ’g éirigh
’nam bhroilleach reubte luath
is thubhairt mi: tha mi cinnteach;
carson bu bhriag e bhuam
Rugadh Somhairle MacGill-Eain air an 26mh Dmhair 1911 ann an Osgaig an Eilean Ratharsair, eilean beag, suidhichte far taobh sear an Eilein Sgitheanaich. Bhuineadh athair, Calum MacGill-Eain, do Ratharsair, ged a thinig a shinnsirean Uibhist a Tuath agus bhuineadh a mhthair, Cairistona, do chlann Mhic Neacail anns an Eilein Sgiathanach - d theaghlach aig an robh buadhan agus tlantan snraichte, mar sgoilearan, mar bhird agus mar sheanchaidhean. Bha an cuid de phearsachan le tlant agus comas air gach taobh de theaghlach, cuid dhiubh a choisinn cli air falbh bhon eilean tro fhoghlam foirmeil, agus cuid eile le bhith nan seanchaidhean agus nam bird', mar a thuirt Uilleam MacIllIosa.1 Bha Calum MacGill-Eain ris an tilleareachd air Eilean Ratharsair agus bha seachdnar theaghlach aige fhin agus aig a bhean Cairistona: coignear mhac (Somhairle an drna fear bu shinne dhiubh) agus dithis nighean, agus nochd buadhan agus tlantan an sinnsearachd gu follaiseach anns a' ghinealach seo a' bharrachd.

* * *

 
 
 


Carcanet List

1 1932-1940

A’ Chorra-ghridheach
A Chiall `s a Ghràidh
Am Buaireadh
Gaoir na h-Eòrpa
An Clogad Stàilinn
Rinn mi luaidh
Dùn-éideann
A’ Bhuaile Ghréine
Reic Anama
Lìonmhoireachd
Urnuigh
An Roghainn
Cochur
Ban-Ghàidheal
An Saothach
Calbharaigh
Ceann Loch Aoineart
An Crann Dubh
An Oinseach
Am Bàta Dubh
Gleann Aoighre
Fuaran
Cornford
Clann Ghill-Eain
Conchobhar
Abhainn Arois
Craobh nan Teud
An t-Eilean

II An Cuilithionn

III An Tràigh Thathaich
December 1939-July 1941

Coin is Madaidhean-allaidh
Am Boilseabhach
Sgatham
Mac an t-Saoir is Ros
An uair a labhras mi …
Oidche Chiùin
Chan e àilleachd …
Griosach
Muir-tràigh
Tràighean
Am Mùr Gorm
An Sgian
An Dithis
Aithreachas
Irisleachd
Fo Sheòl
Chan eil anns a’ bhròn
Crìonnachd
Trì Leòis
Camhanaich
Chan fhaic mi …
An Tathaich
Mhic Gille-Mhìcheil …

 

IV Coilltean Ratharsair

V An Iomhaigh Bhriste
August 1941-April 1944

An té dh’ an tug mi …
Ma théid mi Suas do ’n bhail ud shuas
Uilleam Ros is mi-fhìn
Am Mac Stròidheil
Am Iomhaigh
Am Trom-laighe
Reothairt
A’ Mhalairt Bhreugach
An Ceann Thall
An Cogadh Ceart
A’ Choille Ghrod

VI Blàr 1942-1943

Dol an Iar
Alasdair MacLeòid
Gluaisibh gu Deas
Curaidhean
Glac a’ Bhàis
Latha Foghair

 

VII 1945-1972

Pàrras Caillte: an Argumaid
Cuil-Lodair 16.4.1946
Soluis
Nighean is Seann Orain
Hallaig
Dà Dhòmhnallach
Cuimhne air Alasdair MacNeacail
Làrach Eaglais
Tiodhlacadh sa Chlachan
Creagan Beaga
Anns a’ Phàirce Mhóir
Creag Dallaig
Am Botal Briste
Eadh is Féin is Sàr-Fhéin
Palach
Do Uilleam MacMhathain
Tim is Sgùrr Urain
Dàn a rinneadh nuair a bha Comunn Gàidhlig
Inbhirnis ceud bliadhna a dh’aois
Ard-Mhusaeum na h-Eireann
Aig Uaigh Yeats
A’ Bheinn air Chall
Cumhna Chaluim Iain Mhic Gill-Eain

VIII 1972 and After

An Dotair MacLachlainn
Uamha `n Oir
Eaglais Chatharra
Iadhshlat
Dàn (le John Cornford, air a chur an Gàidhlig)
Screapadal